W ramach aplikacji i rozliczania dotacji pochodzących z funduszy unijnych / budżetu państwa / od donatorów instytucjonalnych oferujemy usługi w zakresie:

 • współpracy przy tworzeniu budżetu na potrzeby projektu
 • dostarczania zagregowanych danych finansowych niezbędnych do stworzenia biznes planu / przepływów pieniężnych 
 • analizy umowy pomiędzy Beneficjentem a instytucją finansującą 
 • przygotowania pracowników merytorycznych Klienta do obsługi projektu od strony księgowej i finansowej 
 • nadzoru nad przygotowaniem SWIZ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
 • kontroli realizacji budżetu projektu 
 • przygotowywania wniosków o zmiany w projekcie 
 • przygotowywania wzorów pism do instytucji finansujących w sprawach dotyczących realizacji i rozliczenia projektów 
 • reprezentowania Klienta przed instytucjami finansującymi w zakresie wdrożenia projektów 
 • przygotowania części finansowej raportów okresowych i końcowego 
 • przygotowania części finansowej rozliczenia projektu oraz wniosków o płatność 
 • przygotowania dokumentacji księgowej projektu do kontroli pośrednich i końcowej 
 • przygotowania dokumentacji księgowej projektu i Klienta do kontroli projektu