Nowa ulga rodzinna (2014-09-15)

W dniu 8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 5 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, „celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci”.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Projekt zakłada, że podatnikowi przysługiwać ma dodatkowe wsparcie finansowe (traktowane analogicznie do nadpłaty podatku) w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie będzie przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez danego podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L oraz PIT-28 albo wykazanych w PIT-16A.

Ponadto w świetle nowelizacji ulga prorodzinna na trzecie i każde kolejne dziecko ma zostać zwiększona o 20%, co oznacza, że ulga na trzecie dziecko wzrośnie z obecnych 1.668,12 zł do 2.000,04 zł, natomiast na kolejne - z 2.224,08 do 2.700 zł. W uzasadnieniu do projekt podano następujący przykład: „Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1 680 zł, a małżonek nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, wówczas małżonkowie rozliczający się wspólnie za 2014 r. otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zł, która uwzględnia zwiększoną ulgę na trzecie dziecko do wysokości 2 000,04 zł. Według obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości jedynie 430,93 zł”.