Nie odliczysz 100% VAT, jeśli parkujesz samochód firmowy pod domem (2014-09-16)

Co do zasady, od wydatków na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, można odliczać VAT w wysokości 50% kwoty VAT wykazanej na fakturze czy dokumencie celnym. Odliczenie w pełnej wysokości przysługuje z kolei w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych (których konstrukcja nie pozwala na 100% odliczenie podatku naliczonego) uprawnia przede wszystkim sposób wykorzystania pojazdów (określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania) wykluczający ich użycie do celów prywatnych. Ponadto wykluczenie użytku prywatnego tych pojazdów musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 ustawy o VAT).

Złożenie przez podatnika informacji VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, którego miejscem postoju jest miejsce zamieszkania podatnika nie przesądza o faktycznym wykorzystywaniu go wyłącznie do działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych na ten pojazd.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  nr IPTPP4/443-304/14-4/UNR.

W analizowanej przez Dyrektora IS sprawie podatnik parkuje samochód służbowy w miejscu swojego zamieszkania, skąd dojeżdża do siedziby firmy lub bezpośrednio do klientów.

Organ podatkowy stwierdził, że z uwagi na możliwość wykorzystania samochodu przez podatnika w celu dojazdu do miejsca jego zamieszkania (samochód jest tam parkowany), nie zostanie wypełniony aspekt obiektywny dotyczący niezaistnienia potencjalnych możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Jak stwierdzono, przepisy ustawy o VAT nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że są one wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości ich prywatnego użytku. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Jak podkreślono, bez znaczenia jest, że podatnik będzie prowadził dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu, w której zarejestruje swoje dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby firmy, bądź do klientów, bowiem już z samego sposobu użytkowania tego pojazdu będzie wynikać użytek mieszany. Fakt złożenia przez podatnika informacji VAT-26, zdaniem fiskusa nie przesądza również o faktycznym wykorzystaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczania VAT z tytułu kosztów leasingu, serwisu lub konserwacji nabytego pojazdu. Z kolei do dnia 30 czerwca 2015 r. podatnikowi nie przysługuje odliczenie VAT w odniesieniu do zakupu paliwa do napędu tego pojazdu.